nvias.org

[:cs]Nvias mění budoucí generace z konzumentů na tvůrce![:en]nvias transforms next generation from consumers to creators[:]

21 listopadu, 2017
Aktuality
0

[:cs]

Nvias mění technické vzdělávání. Od svého vzniku vytváří technologicky zaměřené Programy pro tvůrce, kde spojují moderní technologie, produktový design a byznys, a to vše pro formou hry.
Hlavním posláním nvias je proměnit novou generaci z konzumentů na tvůrce. Zakladatelé věří, že přichází období velkých změn a nvias chce být u zrodu budoucí generace tvůrců! Právě proto vytváří unikátní prostor pro experimentování a učení se nových věcí, kde základem každého programu je vznik konkrétního produktu, který účastníci musí umět následně i prodat.

V oblasti technického vzdělávání je nutné více propojit školství a byznys, je nutné reagovat a připravit žáky i na budoucí potřeby, které dnes mnohdy ještě přesně neznáme. Aktuální projekt – soutěž Minecraft Future Factory motivuje žáky a studenty k vytvoření továrny budoucnosti ve hře Minecraft. Tento projekt je jasnou ukázkou propojení vzdělání a byznysu, kterou nvias organizuje s finanční podporou sdružení TIP – Technological Initiative Pilsen.

„Minecraft představuje neomezené možnosti učení se formou hry od orientace v prostoru pomocí 3D souřadnic, přes řešení logických úloh a obvodů, až po jednoduché programování.
Navíc při spojení s dlouhodobým úkolem, jako je stavba továrny, se děti učí designově přemýšlet, týmovou spolupráci a projektový přístup. Finální tvorba videa pak představuje umění prodeje a marketingu.“ říká Pavel König, nvias.

„Sdružení TIP se dlouhodobě zaměřuje na podporu technického vzdělávání. Po kampani Technika má zlaté dno, je pro nás spolupráce s nvias důležitým krokem směrem k naplnění našeho „devatera doporučení“ v oblasti podpory vzdělání v technických oborech,“ reaguje Pavel Duchek, generální sekretář TIP.

„Z pohledu nvias vnímáme nutnost šířit naše Programy pro tvůrce i do jednotlivých regionů, což nám právě finanční podpora ze strany TIPu pomáhá realizovat. Byli jsme mile překvapeni velkým zájmem o Minecraft workshop ve Staňkově, kde jsme museli účastníky rozdělit do dvou termínů. Z realizovaných workshopů je patrné, že v menších městech vnímají děti firmy působící v jejich okolí daleko více, než je tomu ve velkoměstech. Naše programy nabízejí firmám konkrétní akce, jak podpořit technické vzdělání v jejich regionu a tento vztah ještě více podpořit,“ dodává Pavel König.

Zmíněná soutěž není jediný program, kde nvias spojuje vzdělání a byznys. Za zmínku stojí i program Naše firmy, vytvořený ve spolupráci se Smart Edu Plzeň.

Jedná se o projektový den pro základní školy, jehož cílem je ukázat dětem formou hry, jak funguje firma. Vypíchnout pozice s vyšší přidanou hodnotou a podporovat práci v týmu. Žáci budují firmu, investují na trhu, staví robota, následně jej programují a snaží se finančně obstát v byznys světě.
Celou hrou provází mentor se zkušeností z byznysu. V současné době pro tento program nvias hledá sponzory a společnosti, které by se chtěly mentorsky zapojit, tak aby bylo možné, program dále šířit do jednotlivých regionů.

Program Workshopu (včetně užitečných tipů pro Minecraft):
Workshop_minecraft

Registrace do soutěže je otevřená veřejnosti: http://www.nvias.org/futurefactory/

Sledujte i další aktivity nvias na nvias.org a na fb.com/nvias.org

Aktivity sdružení TIP sledujte na webu: http://tipilsen.cz.

[:en]

Nvias is changing technical education. Since the begining nvias is creating a technology-oriented Programs for creators, which combine advanced technology, product design and business, all that learning by playing.

The main mission of nvias is to transform next generation from consumer to creator. The founders believe that a period of big changes is coming and nvias wants to be at the birth of a future generation of creators! That is why it creates a unique space for experimenting and learning new things, where the basis of each program is the creation of a specific product that the participants must be able not just create but also to sell.

In the field of technical education, it is necessary to link education and business more closely, it is necessary to respond and prepare pupils for future needs, which we sometimes don’t know yet. The current project – the Minecraft Future Factory competition motivates kids and students to create a future factory in Minecraft. This project is a clear demonstration of the interconnection between education and business, organized by Nvias with the financial support of the TIP – Technological Initiative Pilsen.

„Minecraft brings unlimited possibilities to learning by playing, from orientation in space, with 3D coordinates, over logical tasks and circuits, to simple programming. If you combine all this things with a long-term task, such is building a factory, children will learn the design thinking, teamwork and project approach. The final production of the video shot is the art of sales and marketing.“ says Pavel König, nvias.

„TIP has long been focused on supporting technical education.
After the Technology lined with gold campaign, cooperation with nvias is an important step towards fulfilling our „nine recommendations“ in supporting education in technical fields.“ responds Pavel Duchek, general secretary of TIP.

„From the perspective nvias we feel the need to spread our Programs for creators in the region, with the financial support from TIP we are able to do it. We were pleasantly surprised by the big interest in Minecraft workshop in Stankov, where we had to split the participants into two terms.
The realized workshops show that in smaller towns the children are more aware of companies operating in their neighborhood, far more than the children in the big cities. Our programs offer companies concrete actions to support technical education in their region to support this relationship even more.“ adds Pavel König.

Mentioned competition is not the only program where nvias connects education and business. Worth mentioning is also the program Our Companies, created in cooperation with Smart Edu Plzeň. This is a project day for elementary schools, which aims to show children the way a companies work. Point-out jobs with higher added value and encourage teamwork. Students build a company, invest in the market, build a robot, program it and then try to financially succeed in the business world.

The whole game is accompanied by a mentor with experience from business. At this time, nvias is currently looking for sponsors and companies who want to get involved mentors so that they can spread the program to individual regions.

Registration for the Future Factory competition is open to public  http://www.nvias.org/futurefactory/

Follow nvias on nvias.org and fb.com/nvias.org

Activites of TIP association follow on : http://tipilsen.cz.

[:]

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts