nvias.org

[:cs]Jak připravit soutěžní video?[:en]How to prepare the video for competition?[:]

[:cs]Pro všechny účastníky soutěže Minecraft FUTURE FACTORY jsme připravili několik tipů jak natočit video.  Také zde najdete odpovědi na Vaše dotazy.

Nejprve to nejdůležitější – kam uložit soutěžního video?

 • Výsledné video nám pošlete přes Úschovnu  

Nástroje

 • Záznam obrazovky
  • Doporučujeme OBS – Open Broadcaster Software
   • https://obsproject.com/
   • Stačí přidat zdroj – záznam obrazovky, záznam okna nebo záznam hry
   • Pro záznam stačí stisknout Začít nahrávat – video se Vám uloží do adresáře s videi. Ukládá se ve formátu flv, který je možné dále zpracovat
 • Střihání videa 
 • Zdroj hudby

Scénář

 • Úvodní představení (doporučujeme max. 30 vteřin)
  • Představení co všechno uvidíme ve videu
  • Představení týmu
  • Název továrny
 • Představení stavby (doporučujeme 2 – 2,5 minuty)
  • Připravte si scénář jednotlivých scén
   • Vyberte si nejzajímavější části z vaší stavby
    • Kde Vám funguje automatizace, …
    • Co je nejkrásnější, …
    • Krásné jsou záběry na celou továrnu a její okolí.
    • Dále můžete představit jednotlivé části výroby
   • Sdělte divákům co v továrně vyrábíte, jaký je proces (od materiálu až po hotové výrobky), kde berete energii, …
   • Nezapomeňte na informaci co z Vaší továrny dělá továrnu budoucnosti
    • Je to, že je umístěná v přírodě a šetrná k životnímu prostředí?
    • Nebo, že má plně automatickou výrobu?
    • …, že vyrábí produkty budoucnosti?
    • …, že je energeticky soběstačná?
    • Nebo prostě, že je hezká a každý by tam chtěl pracovat?
  • Jak bude továrnou provádět?
   • Vyzkoušejte průlet (gamemode spectator),
   • nebo můžete jít a změnit pohled kamery – funkční klávesa F5
 • Závěr (doporučujeme max. 30 vteřin)
  • Závěrečná zpráva pro diváky – poděkování za shlédnutí za lajky, …
  • Titulky – tvůrci továrny, tvůrci videa, …
   • nezapomeňte uvést název a autora hudby, kterou jste použili

Časté dotazy

Mohu továrnu stavět sám?

ANO, původně jsme si představovali, že jednotlivci se mohou zúčastnit pouze Free style kategorie. Po tom co jste naléhaly, že se Vám nedaří sehnat kamaráda na stavbu, uvolnili jsme všechny kategorie i pro jednotlivce.

Musí být ve videu komentář?

NE, stačí když doplníte alespoň nějaké titulky, tak aby nám bylo vše jasno :-). Koukněte se na doporučení – Scénář na začátku tohoto článku.

Musím nahrávat video pouze zaznamenáním obrazovky?

NE, video můžete natočit jakkoliv. V případě, že záznam obrazovky je pro Vás složitý, vezměte telefon a video natočte na telefon.

[:en]For all participants of Minecraft FUTURE FACTORY, we have prepared some tips on how to make a video. You will also find answers to your questions here.

First, the most important – where should I place/send my video?

 • You can send the resulting video through the  

Tools

 • Screen capture
  • We recommend OBS – Open Broadcaster Software
   https://obsproject.com/
  • Simply add a source – screen record, window record, or game entry
   To record just press Start recording – the video is saved to the video directory. It is stored in flv format, which can be further processed

Screenplay

 • Intro (we recommend max 30 seconds)
  • Introducing what we will see in the video
  • Team presentation
  • The name of the factory
 • Presentation of the factory (we recommend 2 – 2.5 minutes)
  • Prepare scenario for individual scenes
   • Choose the most interesting parts of your construction
    • Where does the automation work …
    • What is the most beautiful part …
    • Beautiful footage is the entire factory and its surroundings.
    • Then you can present the production part
  • Tell the audience what you are doing at the factory,
   • what is the process (from material to finished products) where you take energy, …
  • Do not forget to tell us what makes from you factory the future factory
   • Is it in the nature and environmentally friendly?
   • Or that he has fully automatic production?
   • … that he produces the products of the future?
   • … that it is energy-conscious?
   • Or simply that it’s nice and everyone would like to work there?
   • How will the factory perform?
    • Try gamemode spectator,
    • or you can go and change the camera view – function key F5
 • Conclusion (we recommend max. 30 seconds)
  • Final report for viewers – Acknowledgments for …
  • Subtitles – Makers of the Factory, Video Makers, …
  • be sure to include the name and author of the music you used

FAQ
Can I build the factory myself?

YES, we originally imagined that individuals can only participate in the Free Style category. After you insisted that you could not get a buddy to build, we released all categories for individuals as well.

Does the video have to have voiceover?

No, just use some captions so we can understand everything :-). Check out the recommendation – Scenario at the beginning of this article.

Do I need to record video only by recording the screen?

NO, you can shoot a video anyway. If the screen capture is complicated for you, take the phone and record the video on the phone.

[:]