nvias.org

[:cs]CodeWeek 2018 na FAV ZČU - programování od hraní až po vědu[:en]CodeWeek 2018 at FAV UWB - programming from gaming to science[:]

1 října, 2018
Aktuality
, , ,
0

[:cs]

 

Datum: 18. 10. 2018 16:00 – 19:00
Místo: ZČU- Fakulta aplikovaných věd – Katedra informatiky a výpočetní techniky
Technická 8, 30614 Plzeň

Ve spolupráci nvias.org, Aimtec a KIV jsme i letos pro Vás připravili unikátní akci v rámci evropského týdne programování #CodeWeek. Opět budete moc vyzkoušet programování od hraní až vědecké projekty.

Letos je akce podpořená iniciativou Meet and Code, kde soutěžíme v kategorii Innovation – prosím hlasujte pro naši událost: https://www.meet-and-code.org/cz/cs/event-vote/1079

Expozice – na co se letos můžete těšit?

Programování her pro Virtuální realitu – HTC Vive + Unity
Popis: Vyzkoušejte si naprogramovat vlastní VR hru v nástroji Unity určeného pro tvorbu her a modelování 3D scén.
Napíšete jednoduchý kód a ihned si vyzkoušíte jeho funkčnost to vše za 15min
Délka: 15 min
★★★

Oculus Rift + LeapMotion
Popis: Dotkněte se virtuálního světa vlastníma rukama. V případě zájmu můžeme zkusit i malý VR programming jam v Unity.
Délka: 5 minut
★★★

Programování kognitivní hry Smart Train – C++ s využitím Qt frameworku
Popis: Nasaďte si čelenku pro snímání mozkových vln a vyzkoušejte si práci s ní. Dále vytvořte vlastní verzi kognitivní hry jednoduchou úpravou kódu a vyzkoušejte si ovládat model vlaku ve velikosti H0 mozkovými vlnami.
Délka: 15 minut
★★★

Programování v Minecraftu
Popis: Naučte se pomocí command_block automaticky postavit celé stavby nebo ovládnout celý Minecraft
Délka: 10 minut
★★☆

Google AIY Voice  Kit
Popis: Můžeš postavit a naprogramovat svého vlastního hlasového asistenta. Možná by bylo lépe říct vytrénovat než naprogramovat … „OK Google …“
Délka: 10 minut
★★☆

Vytvoření interaktivní hry pomocí stavebnice littleBits
Popis: Ovládni elektronickou stavebnici littleBits postav hru, jednoduše naprogramuj její logiku a užij si zábavu. Při splnění úkolu dostaneš certifikát.
Délka: 10 minut
★☆☆

Kouzlo propojených virtuálních a reálných světů – Minecraft a elektronika littleBits
Popis: Vyzkoušíš si jak ovládat virtuální svět Minecraftu pomocí elektronické stavebnice littleBits. Propojením elektronického obvodu v littleBits a Redstone obvodů v Minecraft se otevírá neomezený prostor na propojení Mineceraftu s reálným světem.
Délka: 10 minut
★☆☆

Naprogramuj si vlastní výšivku
Popis: Je těžké programovat vyšívací stroj? Zkuste si to, navrhněte program, který vytvoří výšivku. Ti nejlepší z vás si odnesou výsledek domů. http://www.turtlestitch.org/
Délka: 15 minut
★☆☆

IoT LED hodiny
Popis: Vylepšete program ovládající LED hodiny. Většina elektronických věcí má svůj vnitřní program. Vylepšete LED hodiny naprogramované v C++ o nové funkce.
Délka: 10 minut
★★★

Programování robotické ruky ve SCRATCHi
Popis: Naučte robota novým dovednostem. Pomocí grafického programovacího nástroje SCRATCH naprogramujte nové funkce robotické ruky. Určeno pro děti ve věku 6 – 12 let.
Délka: 10 minut
★★☆

 [:en]

 

Date: 18.10.2018 16:00 – 19:00
Location: UWB – Faculty of Applied Sciences – Department of Informatics and Computer Science
Technicka 8, 30614 Pilsen

This year in cooperation with nvias.org, Aimtec and KIV, we have prepared a unique event for you during the European Week of Programming #CodeWeek. You will try programming from gaming to scientific projects.

This year’s event is supported by the Meet and Code initiative, where we compete in the Innovation category – please vote for our event: https://www.meet-and-code.org/en/en/event-vote/1079

Exposition – What can you enjoy this year?
Game programming for Virtual Reality – HTC Vive + Unity
Description: Try to program your own VR game in Unity to create games and model 3D scenes.
Write a simple code and immediately test its functionality all in 15 minutes
Duration: 15 min
★★★

Oculus Rift + LeapMotion
Description: Touch the virtual world with your own hands. In case of interest we can also try small VR programming jam in Unity.
Duration: 5 minutes
★★★

Programming cognitive game Smart Train – C ++ using Qt frameworku
Description: Put a headband for brain waves and try to work with it. Next, create your own version of cognitive game by simply editing the code and try to control the H0 train model of brainwave size.
Length: 15 minutes
★★★

Programming in Minecraft
Description: Learn how to construct entire constructions or control all Minecraft using command_block
Length: 10 minutes
★★ ☆

Google AIY Voice  Kit
Description: Can you build and program your own personal voice assistant? Maybe it’s better say to train than to program  … „OK Google …“
Length: 10 minut
★★☆

Create an interactive game using the littleBits kit
Description: Control the littleBits electronic game kit game, simply program its logic and enjoy the fun. When you complete the task, you will get the certificate.
Length: 10 minutes
★ ☆☆

The magic of interconnected virtual and real worlds – Minecraft and littleBits electronics
Description: You’ll try to control the virtual world of Minecraftu using the smallBits electronic kit. Linking the electronic circuit in LittleBits and Redstone Circuits in Minecraft opens up unlimited space to link Minecerapto to the real world.
Length: 10 minutes
★ ☆☆

Program your own embroidery
Description: Is it difficult to program the embroidery machine? Try to design a program that creates embroidery. The best of you will take home the result. http://www.turtlestitch.org/
Length: 15 minutes
★ ☆☆

IoT LED clock
Description: Enhance the clock control program. Most electronic items have their own program. Enhance the LEDs programmed in C ++ with new features.
Length: 10 minutes
★★★

Programming a robotic hand in SCRATCH
Description: Teach the robot new skills. Use the SCRATCH graphic programming tool to program new robotic hand features. Designed for children aged 6 – 12 years.
Length: 10 minutes
★★ ☆[:]

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts