nvias.org

[:cs]IoT Workshop v SIT Port Garage[:en]IoT Workshop in SIT Port Garage[:]

13 července, 2019
Aktuality
,
0

[:cs]

Internet věcí

Oblast internetu věcí (Internet of things – IoT) se dramaticky rozvíjí, zajišťuje důležité informace, na dálku řídí různé technologie a postupně nám usnadňuje každodenní život. Tento rozvoj je zajištěn především díky moderní elektronice a bezdrátové technologii přenosu dat s nízkou energetickou náročností. Tím je zajištěno, že běžné IoT zařízení je na jednu baterii v provozu několik let. Příkladem využití je třeba přesné sledování zásilek, na dálku řízené spínání zařízení, kontroly stavu a odečtu vody, nebo i řízení zavlažování. Pro Internet of Things chce nvias také vychovávat nové tvůrce, proto jsme připravili IoT workshop ve spolupráci se společností TData v prostorách k tomu určených – SIT Port Garage. Workshop byl pro studenty zdarma a plně financován byl Správou informačních technologií města Plzně.

Výroba IoT senzoru

Studenti vyráběli vlastní bateriově napájené LoRa senzory postavené na technologiích od společností Microchip, Murata, Bosch Sensortec a další.. Nejednalo se tedy o žádné hračky. IoT Workshop nás opravdu příjemně překvapil. Přestože byl cílený hlavně pro účastníky bez předchozích zkušeností s výrobou elektroniky, tak všichni svou práci zvladli.

Workshop se rozkládal do 3 dnů a za tuto dobu měli studenti za úkol osadit profesionální hardware a následně aplikovat firmware, který si sami upravili. První den byla podstatná teorie, kterou studenti ocenili později při realizace a programování jejich senzorů. Dozvěděli se např. jaké vybavení a nástroje budou mít k dispozici a jak je používat. Také se seznámili s procesem návrhu a schématem jejich nového IoT senzoru.

2. den už si sami připravovali součástky a osazovali PCB (printed circuit board). K večeru už je začali dokonce i testovat, odstraňovat chyby a dolaďovat detaily.

Konečně 3. den začali programovat své vytvořené senzory a odesílali data prostřednictvím sítě LoRa do cloudu, kde si vytvořili vlastní vizualizaci dat. Na závěr si každý odnesl domů svůj vyrobený IoT senzor, který měří teplotu a vlhkost. Každý si pak zvolil jak svůj senzor využije. Jeden z týmů ho třeba umístil do SIT Port Garage, kde bude monitorovat své pracovní prostředí.

Podle ohlasů účastníků, je největší zájem o návrh PCB, programování firmware a i vývoj samotné aplikace. Takže to vše pro vás ještě připravujeme. Určitě se máte na co těšit! A my děkujeme za spolupráci TData s.r.o., nvias.org a Sprava informacnich technologii mesta Plzne p.o.[:en]

Internet of Things

The Internet of Things (IoT) is developing dramatically, providing important information, remotely managing different technologies and gradually making our daily lives easier. This development is mainly due to modern electronics and wireless data low power transmission technology. This ensures that a conventional IoT device is in operation with one battery for several years. Examples of applications include accurate shipment tracking, remotely controlled device switching, water status and water meter control or complete irrigation control. For the Internet of Things, nvias also wants to educate new creators, so we have prepared an IoT workshop in cooperation with TData in the designated areas – SIT Port Garage. The workshop was free of charge for students and was fully funded by the Information Technology Administration of Pilsen.

Production of an IoT sensor

The students produced their own battery-powered LoRa sensors based on Microchip, Murata, Bosch Sensortec and others. Indeed there were no toys. IoT Workshop really surprised us. Although it was targeted mainly for participants with no previous electronics manufacturing experience, they all did their job.

The workshop lasted for 3 days and during this time students were asked to install professional hardware and then apply the firmware they customized. The first day was a fundamental theory that the students appreciated later in the implementation and programming of their sensors. For example, they learned what equipment and tools they will have and how to use them. They also learned about the design process and the scheme of their new IoT sensor.

 

On the second day, they were already preparing components and putting on PCB (printed circuit board). In the evening, they even started testing, removing bugs, and fine-tuning details.

 

 

Finally, on day 3, they started firmware programming their created sensors and sending data through the LoRa network to the cloud, where they created their own data visualization. At the end, everyone took home their manufactured IoT sensor, which measures temperature and humidity. Everyone then chose how sensor will be used. One of the teams might have placed it in SIT Port Garage to monitor their work environment.

According to the feedback from the participants, there is a huge interest in PCB design, firmware programming and the development of the application itself. So we are still preparing for you. We’re sure you have something to look forward to! And we thank to TData s.r.o., nvias.org a Sprava informacnich technologii mesta Plzne p.o.[:]

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts