nvias.org

[:cs]Minecraft kemp 2019[:en]Minecraft camp 2019[:]

[:cs]

Projektová výuka v Minecraftu

40 pracovních hodin úspěšně za námi!
Plán týdne nám vyšel, jak jsme chtěli…

 • 20:40 h v Minecraftu (stavění + programování),
 • 4:40 h prezentování,
 • 3:20 h projektové práce (plány + revize, mimo počítač),
 • 3:45 h sportu, her a venkovních aktivit,
 • 1:20 h poslouchání zadání a zbylých
 • 6:15 h nám zabraly obědy a svačinky. Takto vypadá projektová výuka ve virtuálním prostředí hry Minecraft.

Plán týdne

V pondělí jsme si rozdělili témata. Byly na výběr tři: smart farming, smart living a smart city. Vznikly nám 4 týmy. Každé ráno si jednotlivé týmy naplánovaly úkoly a začalo se pracovat v Minecraftu. Pak po menší svačince a pár hrách venku jsme šli opět pracovat. Protože bez práce nejsou koláče, tak jsme se nemuseli bát a s radostí jsme šli na výborný oběd. Odpoledne už bylo převážně zaplněno projektovou prací a aktivitami venku.

Výstupy z projektu

Jako výsledek naší týdenní práce nám vyšly 4 projekty – prototypy v Minecraftu, které jsme si sami automatizovaly pomocí redstonu  a command blocku. Na konec týmy natočily 3 minutové video a připravily si závěrečnou prezentaci, kterou v pátek odprezentovaly před obecenstvem.

Děti se tedy naučily nejen jak pracovat v týmu, ale taky si zrealizovat vlastní reálný projekt a prosadit se tak, aby v budoucnu zaujmuly sponzory, nebo firmy. Takovéhle zkušenosti se jim v životě budou určitě hodit.

[:en]

Project-based learning in Minecraft

40 hours of work successfully behind us!
The plan of the week came out as we wanted …

 • 20:40 hrs in Minecraft (building + programming),
 • 4:40 hrs presentation,
 • 3:20 hrs project work (plans + revisions, off-computer),
 • 3:45 hrs sport, games and outdoor activities,
 • 1:20 hrs listening to the assignment and the remaining
 • 6:15 hrs took us lunches and snacks. This is how project-based learning takes place using the Minecraft virtual environment.

Plan of the week

On Monday we divided the topics. There were three choices: smart farming, smart living and smart city. We have 4 teams. Each morning the teams planned their tasks and started working in the minecraft. Then after a small snack and a few games outside we went to work again. Because there are no cakes without work, we did not have to worry and we were happy to have a great lunch. The afternoon was mostly filled with project work and outdoor activities.

Project outcomes

As a result of our weekly work we got 4 projects – prototypes in Minecraft, which we automated by ourselves using redstone and command block. In the end, the teams made a 3-minute video and prepared a final presentation, which they presented on Friday to the audience.

So the children learned not only how to work in a team, but also to realize their own real project and to assert themselves in the future to attract sponsors or companies. Such experiences will certainly come in handy in their lives.

[:]