nvias.org

[:cs]Studenti tvoří AI startupy online[:en]Students create AI startups online[:]

[:cs]Náš vůbec první ONLINE projektový den na umělou inteligenci proběhl díky podpoře SIT Port.[:en]Our very first ONLINE project day on artificial intelligence took place thanks to the support of SIT Port.[:]

[:cs]

Projektový den měl za úkol seznámit studenty středních škol s umělou inteligencí. Díky tomu, že se nebáli zkusit si s AI pracovat, získali spoustu zkušeností, které okamžitě aplikovali při tvorbě řešení problémů dnešní společnosti. 

Měli jsme celkem čtyři týmy. V každém týmu si studenti rozdělili role, jako v opravdové firmě a začali pracovat na svém Startupu. Za úkol mají vždy zamyslet se nad určitým problémem a vymyslet na něj snadné a chytré řešení za pomoci právě AI. 

Smlouvy jednoduše 

Modrý tým z GFK, SOUEPL a SPŠE přišel s nápadem zjednodušování pochopení smluv do dvou řádků a to od podmínek použití her po pochopení finančních smluv. K řešení využili technologie porozumění přirozeného jazyka (Neural language processing) a Dialogflow – nástroj pro vytvoření chatbota. Jako zdroj dat použili finanční smlouvy, které zanalyzovali. Došli pak k závěru, že díky jejich chytrému řešení nejspíše přijdou o práci exekutoři, ale budou více potřeba analytici a právníci pro trénování analyzátoru smluv.

Chytré řešení pro skiareály 

Zelený tým, složený ze studentů z VOŠ a SPŠE v Plzni, přišel s nápadem na AI SKY (SKI (lyžování), SKY (obloha -> cloudové služby)) neboli umělá inteligence, která zabraňuje půjčování skipasů mezi lyžaři. Zabrání tomu za pomoci kamer, které rozeznávají obličeje, stavbu těla, oblečení a hlasové zařízení, které dokáže rozpoznávat hlas. Jejich chytré řešení by pak dál rozšiřovali i pro zajištění bezpečnosti na lanovkách, na chytrou kantýnu na kopci, která by vám hlasově objednávala jídla a až by jste dorazili, jídlo už byste měli připravené.

Zrcadlo s umělou inteligencí

Červený tým se členy z Masarykova Gymnázia v Plzni a s jedním členem z Gymnázia a SOŠ Rokycany, napadlo chytré zrcadlo, které s vámi komunikuje a už třeba ráno, když se do něj podíváte, může se kouknout do vašeho kalendáře a říct vám, co máte dneska v plánu. Využívali tedy umělou inteligenci pro rozpoznávání vašeho obličeje a pro hlasové ovládání. Zobrazované informace budou data z vašeho kalendáře nebo účtu Google.

Chytré vylepšení do aut

Poslední fialový tým z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech vymyslel řešení na ulehčení orientace řidiče v dopravním provozu. Umělá inteligence bude rozpoznávat dopravní značky nebo třeba billboardy a bannery. Jejich umělá inteligence je navržena jako doplněk i k dnešním zastaralejším autům. AI se může spojit např. i s rádiem nebo navigací. 

“AI projektový den s nvias.org nás velice nadchl. Dokázali jsme spolupracovat a za poměrně krátký čas jsme dokázali vymyslet projekt, s využitím umělé inteligence, který budeme určitě i nadále rozvíjet.”

Martin, Gymnázium a SOŠ Rokycany

Propojení s reálným byznysem

Zástupci z týmu Innovation ze Socialbakers studentům představili jak se využívá AI v marketingu na sociálních sítí. Ukázali také experimenty, které ukazují sílu AI nástrojů a zároveň potenciální hrozby např. při generování fake-news.

“Bylo velmi zajímavé virtuálně potkat tolik mladých studentů, kteří projevili zájem o umělou inteligenci, a vymysleli spoustu nových nápadů, jak ji dobře využívat”

hodnotil projektový den Petr Krejzl, Vedoucí výzkumu ve společnosti Socialbakers

V závěrečné prezentaci si pak jednotlivé týmy vyzkoušeli, jak sebe a svůj nápad prodat. Při představení svého řešení se snažili o přízeň virtuálních investorů a všech potenciálních zákazníků.

Věříme, že se na projektovém dnu studenti mnohé naučili a načerpali spousty inspirace třeba i do svých vlastních Startupů. Doufáme, že takových příležitostí bude ještě spousty a těšíme se na další spolupráce.

[:en]

The goal of the project day was to acquaint high school students with artificial intelligence. Thanks to the fact that they were not afraid to try to work with AI, they gained a lot of experience, which they immediately applied in creating solutions to the problems of today’s society.

We had a total of four teams. In each team, students divided roles, as in a real company, and began work on their Startup. Their task was to think about a certain problem and come up with an easy and smart solution with the help of AI. 

Contracts simplified 

The blue team from GFK, SOUEPL and SPŠE came up with the idea of ​​simplifying the understanding of contracts in two lines, from the game user conditions to the financial contracts. They used Neural language processing and Dialogflow – a tool for creating a chatbot. They used the financial contracts they analyzed to process this information. They then concluded that thanks to their clever solution, executors are likely to lose their jobs, but analysts and lawyers will be needed more to train the contract analyser.

Smart solution for ski resorts

The green team, students from VOŠ and SPŠE in Pilsen, came up with the idea of ​​AI SKY (SKI (skiing), SKY (sky -> cloud services)) artificial intelligence, which prevents the rental of ski passes among skiers. It prevents this with the help of cameras that recognize faces, body build, clothing and a voice device that can recognize the voice. They would then further expand their clever solutions to ensure safety on the cable cars, to a clever canteen, which would order food for you by voice, and when you arrived, you would have the food ready.

Mirror wit AI

The red team with members from the Masaryk Grammar School in Pilsen and one member from the Grammar School and Secondary School Rokycany, came up with a clever mirror that communicates with you and even in the morning, when you look in that mirror, it can chceck your calendar and tell you what are your plans for today. So they used artificial intelligence to recognize your face and for voice control. The information displayed will be data from your calendar or Google account.

Smart improvments for cars

The last purple team from the Jaroslav Vrchlický Grammar School in Klatovy came up with a solution to facilitate the driver’s orientation in traffic. Artificial intelligence will recognize traffic signs or billboards and banners. Their artificial intelligence is designed to complement today’s obsolete cars. AI can also be connected to radio or navigation, for example.

“We were very excited about the AI ​​project day with nvias.org. We were able to work together and in a relatively short time we were able to come up with a project, using artificial intelligence, which we will certainly continue to develop.”

Martin, Grammar school and SOŠ Rokycany

Connection wit a real buisness

Representatives from the Innovation team from Socialbakers introduced students to how AI is used in social media marketing. They also showed experiments that show the power of AI tools and at the same time potential threats, for example when generating fake-news.

“It was very interesting to meet virtually so many young students who were interested in artificial intelligence and came up with a number of new ideas on how to use it well.”

evaluated the project day by Petr Krejzl, Head of Research at Socialbakers

In the final presentation, the individual teams tried out how to sell themselves and their idea. When presenting their solution, they sought the favor of virtual investors and all potential customers.

We believe that the students learned a lot on the project day, and that they drew a lot of inspiration into their own Startups. We hope that there will be many such opportunities and we look forward to further cooperation.

[:]

[:cs]Zde se můžete podívat na zkrácený záznam projektového dne[:en]Here is a short recod from the project day (only in Czech language)[:]

[:cs]Časová osa:
0:00:00 Představení projektového dne a partnera SIT Port
0:12:00 Počítačové vidění – Teachable machine & práce v týmech
0:21:00 Prezentace výsledků
0:30:25 Hlasové technologie – DialogFlow
0:35:40 Práce v týmech
0:40:10 Prezentace výsledků
0:46:20 Porozumění – zpracování přirozeného jazyka
0:50:55 Práce v týmech
0:53:00 Prezentace inovačního týmu Socialbakers
1:09:05 Příprava finálního AI řešení
1:16:00 Práce v týmu
1:18:00 Závěreční prezentace
1:31:30 Užitečné odkazy & závěr[:]