nvias.org

[:cs]Online Minecraft kemp[:en]Online Minecraft camp[:]

[:cs]

.ugb-1454dc2 .ugb-blockquote__quote{width:70px !important;height:70px !important}.ugb-1454dc2.ugb-blockquote{background-color:rgba(219,219,219,0.3)}.ugb-1454dc2.ugb-blockquote:before{background-color:#dbdbdb}@media screen and (min-width:768px){.ugb-1454dc2.ugb-blockquote{margin-bottom:50px !important}}

Děkujeme za skvělý kemp. Vyrazilo mi dech jak pěkně děti prezentovaly a jaká pěkná díla postavily. Syn byl nadšen. Ráda ho přihlásím na další projekt.

Ivana P.

Naši mentoři spolupracují s Bridge Academy a s Plzeňským krajem na Online kempu ve virtuálním prostředí Minecraftu na téma Smart city a Smart farming. 

Rozvoj polytechniky v Minecraftu

Virtuální prostředí ve hře Minecraft simuluje reálný svět a tím podporuje rozvoj technického myšlení a tvořivosti. Děti po dobu kempu budou pracovat v týmech po 2 – 4 účastnících. Ve svých projektech budou řešit problémy reálného světa. Úkolem bude řešit problematiku měst a zemědělství budoucnosti s uplatněním širších souvislostí, zejm. ekonomických, přírodovědných a společenských.

Výsledkem projektu bude návrh integrovaného řešení ztvárněného ve virtuálním prostředí hry Minecraft.

Vedle polytechnických dovedností si děti dále osvojí:

 • základy elektroniky, kde vytvoří elektronické obvody pomocí, tzn. redstone bloků.
 • matematickou gramotnost – vytváření objektů ve 3D světě s využitím souřadnicového systému hry Minecraft, pomocí příkazů FILL a CLONE
 • informatické myšlení při práci s command blocky
 • čtenářskou gramotnost a kritické myšlení při zpracování informačních zdrojů ke zvoleným tématům
 • v neposlední řadě i prezentační dovednosti, v rámci průběžných prezentací a závěrečné prezentaci projektů

Formát akce

 • 3 dny – dopolední a odpolední blok od 9:00 do 15:00 (v pátek začínáme od 13:00)
 • počet účastníků 12
 • zaměření rozvoj polytechniky v oblastech smart farming, smart city
 • děti se připojí do naší virtuální učebny, tzn. nemusí mít potřebný výkonný hw a licence pro hru Minecraft, postačí obyčejné pc s připojením na internet

Výstupy

Podívejte se na závěrečné prezentace streamované live na YouTube:

Nový termín – registrace

Termín: 27. – 29. 11. 2020

Registrace na stránkách Bridge Academy.

Kemp je ZDARMA pro děti z plzeňského kraje v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

[:en]

.ugb-309f6c3 .ugb-blockquote__quote{width:70px !important;height:70px !important}.ugb-309f6c3.ugb-blockquote{background-color:rgba(219,219,219,0.3)}.ugb-309f6c3.ugb-blockquote:before{background-color:#dbdbdb}@media screen and (min-width:768px){.ugb-309f6c3.ugb-blockquote{margin-bottom:50px !important}}

Thank you for a great camp. It took my breath away how nicely the children presented and what nice works they built. The son was thrilled. I would like to register him for another project.

Ivana P.

Our mentors cooperate with Bridge Academy and the Pilsen Region on an Online camp in the virtual environment of Minecraft on the topic of Smart city and Smart farming.

Development of polytechnics skills in Minecraft

The virtual environment in Minecraft simulates the real world and thus supports the development of technical thinking and creativity. Children works in teams of 2 – 4 participants. They solve real-world problems in their projects. The task is to solve the problems of cities and agriculture of the future by applying wider contexts, especially economic, scientific and social.

The result of the project will be the design of an integrated solution created in the virtual environment of the game Minecraft.

In addition to polytechnic skills, children will also acquire:

 • basics of electronics, where he creates electronic circuits using, ie. redstone blocks.
 • mathematical literacy – creating objects in a 3D world using the coordinate system of the game Minecraft, using the commands FILL and CLONE
 • computer thinking when working with command blocks
 • reading literacy and critical thinking in the processing of information sources on selected topics
 • last but not least, presentation skills, in the framework of ongoing presentations and the final presentation of projects

Event details

 • 3 day – from 9:00 do 15:00 (on friday we atart at 13:00)
 • capacity 12

Camp results

You can watch the live stream recording of final presentation on YouTube:

New dates – registration

Dates: 27. – 29. 11. 2020

Registration at Bridge Academy.

The camp is FREE of charge for children from the Pilsen region within the project Support of Vocational Education in the Pilsen Region,

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

[:]