nvias.org

[:cs]Osvojte si AI pro Váš byznys kreativním způsobem[:en]Adopt AI for your business in a creative way[:]

[:cs]

Chcete zlepšit pozici své společnosti na trhu? Chcete, aby vaše společnost držela krok s moderními technologiemi? Pak vám můžeme pomoci! Objevte s námi základy umělé inteligence (AI) a jejího potenciálu. Ukážeme vám, jak umělá inteligence funguje na reálných příkladech, a také že není třeba se jí bát.

AI Enterprise

AI Enterprise je řada workshopů, které jsou součástí našeho programu AI Discovery. V našem programu se zaměřujeme na zvýšení povědomí o AI mezi studenty a malými a středními podniky.

Jsme si vědomi toho, že v současné době již existuje mnoho workshopů o nových technologiích, tyto workshopy ale často bývají buď příliš teoretické, nebo během nich máte programovat v Pythonu něco, čemu nerozumíte. Tomu se my snažíme za každou cenu vyhnout a myslíme si, že v tomto směru odvádíme skvělou práci. Sami máme spoustu zkušeností z obou oborů, jak z IT, tak i z obchodní sféry a jsme si vědomi digitální propasti mezi těmito dvěma odvětvími a snažíme se tuto mezeru překlenout realizací našich kreativních a technologických workshopů o AI.

Tyto workshopy jsme se rozhodli zahájit na základě našich vlastních zkušeností, které jsme získali během vypracování studie pro Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje o malých a středních podnicích a jejich využívání nových technologií v různých oblastech firemních procesů. Uvědomili jsme si, že je potřeba zvýšit znalosti malých a středních podniků v oblasti umělé inteligence a naše předpoklady se potvrdily po našich rozhovorech s Lipo.ink a SIT Plzeň.

Kreativní workshopy

Na našich úvodních kreativních workshopech se poprvé seznámíte s umělou inteligencí a s jejími základy. To znamená, že se zaměříme na obchodní hodnotu AI, na příklady jejího využití v praxi a na možnosti, které nám AI poskytuje a zároveň i na limity, které se umělé inteligence týkají. Vše bude doprovázeno praktickými příklady a ukážeme si také některé AI komponenty rovnou připravené k použití, takže si budete moci snadno sami vyzkoušet, jak AI funguje.

Technologické workshopy

V rámci našich technologických workshopů se podíváme na praktičtější věci související s AI. Představíme vám základní komponenty strojového učení – vidění, řeč, porozumění a predikci. Pak vám pomůžeme určit řešení využívající umělou inteligenci, které bude nejvhodnější pro vaše podnikání.

Proof of Concept (POC)

Po sérii našich kreativních a technologických workshopů a určení nejvhodnější oblasti vaší společnosti, ve které implementovat AI, s vámi vytvoříme POC vašeho řešení, takže naše workshopy opustíte s nabytými znalostmi o AI a s přesnou představou o tom, jak implementovat umělou inteligenci ve vaší společnosti.

Věříme, že vám můžeme pomoci překonat propast, která je mezi vaší společností a novými technologiemi, a že naše workshopy vám pomohou zefektivnit vaše obchodní procesy. Máte-li jakékoli dotazy k jakékoliv části našeho programu AI Enterprise, kontaktujte nás

[Form id=”40″]

[:en]

Do you want to improve your company’s market position? Do you want to keep your business up to date with new technologies? Then we can help you with a basic understanding of artificial intelligence (AI) and its potential, show you how it works in real solutions and that there is nothing to fear about AI.

AI Enterprise

AI Enterprise is a series of workshops which are part of our program AI Discovery. In our program we focus on highlighting the general knowledge about AI among students and SMBs. 

We know that there already are many workshops on how to adopt new technologies in your company, but they are often too theoretical, or you end up creating something in Python that you do not understand. We really try to avoid this, and we think that we are doing a great job in this direction. We have a lot of experience from both, the IT and business spheres and we are aware of the digital divide between these two sectors and we try to bridge this gap by conducting our creative and technology workshops about AI.

We decided to start conducting these workshops because of our first-hand experience from completing a study for the Regional Development Agency of the Pilsen Region about SMBs and their use of new technologies in their business processes.  We realized that there is a need of better understanding of AI among SMBs and our assumptions were confirmed after our conversations with Lipo.ink and SIT Pilsen.

Creative Workshops

In our introductory Creative Workshops, you will get acquainted with AI, we will introduce you to the basics of AI. This means that we will focus on the business value of AI, examples of its use in practice, the possibilities and limits of AI. Everything will be accompanying by practical examples, and we will also show you some ready-to-use AI components, so you can easily try them and see for yourself how AI works.

Technology Workshops

In our technology workshops, we will look at more practical things related to AI. We will introduce you to the basic components of machine learning – vision, speech, comprehension and prediction. Then we will help you to identify the most suitable solution using AI for your business. 

Proof of Concept (POC)

After series of our creative and technology workshops and identifying where it would be best to implement AI in your business, we will create POC of your solution with you, so you will leave our workshops with acquired AI knowledge and the accurate idea of how to implement AI in your company.

We believe that we can help you overcome the gap between your company and new technologies and that our workshops will help you to streamline your business processes. If you have any questions to any part of our AI Enterprise program, please contact us.

[Form id=”40″]

[:]