nvias.org

.ugb-33265c6 .ugb-33265c6-wrapper.ugb-container__wrapper{background-color:rgba(255,255,255,0.9) !important}.ugb-33265c6 .ugb-inner-block{text-align:center}.ugb-33265c6.ugb-container{margin-top:-130px !important}

[:cs]Motivace k vyššímu vzdělání a technickým oborům[:en]Motivation for higher education and technical studies[:]

[:cs]V průběhu podzimní realizace proběhlo přes 30 projektových dnů Naše firmy, na kterých jsme vyhodnocovali dopad projektového dne na motivaci žáků.[:en]Realization over 30 project days Our companies took place during the autumn 2019. We’ve evaluated the impact of the project day on pupils’ motivation.[:]

[:cs]30% nárůst ​zájmu o ​technické ​obory​[:en]30% increase​ of interest for tech fields​[:]

[:cs]Ukázalo se, že projektový den je nejen zábavný a z pohledu žáků přínosný, ale že motivuje k dalšímu vyššímu vzdělání a ke studiu technických oborů

V průběhu dne přinášíme žákům zážitky, které vysvětlují, kde firmy vytvářejí přidanou hodnotu. Ve hře čelí situacím, kdy musejí investovat do vlastního výzkumu a vývoje, tak aby v dalších kolem hry mohli generovat potřebné zisky. Prakticky také zjistí, že postavit robota je jednoduché a úspěšnou certifikací programů přinášejí do firmy další zisky.

[:en]It turned out that the project day is not only entertaining and beneficial from the pupils’ point of view, but that it motivates to further higher education and to further study of technical fields.

We bring pupils experiences that explain where companies create added value troughout the day. They face situations where they have to invest in their own research and development so that they can generate necessary profits in the other rounds of the game. They also realize that building a robot is simple, and successful program certification brings additional profits to the company.[:]

[:cs]Klíčovou součástí motivace jsou partnerské firmy[:en]Partner companies are a key part of motivation[:]

[:cs]Klíčovou součástí této motivace je představení technologické partnerské firmy, kde žáci vidí praktický dopad implementace nových technologií. Snaží se tak jistým způsoben firmu napodobit. Obrovské díky v této oblasti patří společnostem Gerresheimer Horšovský Týn a ZF Staňkov, které jsou špičkou ve svých oborech.[:en]A key part of this motivation is the introduction of a technology partner company where pupils see the practical impact of implementing new technologies. They try to imitate the company in a certain way. Huge thanks in this area belong to the companies Gerresheimer Horšovský Týn a ZF Staňkov, which are leaders in their fields.[:]

[:cs]Výsledky jsou potěšující. Pomáháme žákům ujasnit si budoucí obor studia a zároveň je nalákat i na technické obory. Před projektovým dnem nemá jasno v oborových aspiracích přes 40% žáků.

.ugb-ebc1358 .ugb-inner-block{text-align:left}.ugb-ebc1358.ugb-container{margin-top:-10px !important;padding-top:0px !important}
  • Analyzovaná data pochází od 587 účastníků projektových dnů Naše Firmy*. To činí 3,01 % populace druhostupňových žáků v Plzeňském kraji.
  • V období září – prosinec 2019 jsme navštívili 15 základních škol v Plzeňském kraji, což odpovídá 11,5 % škol s druhým stupněm v regionu**.​
  • ​Chlapců bylo v průzkumu zapojeno o něco více než dívek.​
  • Nejpočetněji byla zastoupena skupina 14-ti letých. ​

* V rámci analýzy impaktu byla sebrána data od 643 účastníků projektových dnů Naše Firmy, pro nekompletní vyplnění jich bylo vyřazeno 67, celkem se pracovalo s 587 dotazníky. Některé z dotazníků neobsahovaly veškeré základní údaje, proto byly zařazeny jen do relevantních dílčích statistik.​

** V Plzeňském kraji navštěvovalo 2. stupeň ZŠ v roce 2018/19 (poslední dostupná data) 19500 žáků. Ve stejném školním roce bylo v Plzeňském kraji 130 ZŠ s druhým stupněm.​

Projektový den v rozhodovacím procesu účastníkům pomohl, viditelný je pokles u odpovědi „nevím“ 13,63% účastníků pak změnilo po projektovém dni své aspirace, všichni směrem k vyššímu stupni.​ ​

72% hodnotí projektový den jako přínosný

89% se projektový den líbil

[:en]The results are gratifying. We help pupils to clarify their future field of study and at the same time attract them to technical fields. Before the project day, over 40% of pupils are unclear about their aspirations.

.ugb-9b82d04 .ugb-inner-block{text-align:left}.ugb-9b82d04.ugb-container{margin-top:-10px !important;padding-top:0px !important}
  • The analyzed data comes from 587 participants of Our Companies* project days. This represents 3.01% of the population of second grade pupils in the Pilsen Region.
  • In the period September – December 2019 we visited 15 elementary schools in the Pilsen Region, which corresponds to 11.5% of primary schools with the grade 6 – 9 in the region**.
  • A little more boys were involved in the survey.
  • The largest group was 14-year-olds.

* As part of the impact analysis, data was collected from 643 participants of the Our Company project days. Some of the questionnaires did not contain all the basic data and were therefore included only in the relevant partial statistics.

** In the Pilsen Region, 19.500 pupils attended the 2nd level of primary school in 2018/19 (latest available data). In the same school year there were 130 such elementary schools in the Pilsen Region.

The project day helped the participants in the decision-making process, the drop in the “don’t know” response is visible 13.63% of the participants then changed their aspirations after the project day, all towards a higher level of education. ​

72% rate the project day as beneficial

89% liked the project day.[:]

[:cs]Posun i v informatickém myšlení
a v dovednostech pro 21. století[:en]Shift in computational thinking
and skills for the 21st century[:]

[:cs]Ve všech kompetencích informatického myšlení došlo u účastníků po projektovém dni ke statisticky významnému zlepšení v sebehodnocení.

Po projektovém dni došlo ke statisticky významnému zlepšení i v kompetencích pro 21. století – kreativita, kritické myšlení, komunikace a kooperace – “4K” anglicky “4C´s”. Nejvýrazněji bylo u účastníků posíleno v průběhu projektového dne kritické myšlení.

Chlapci se posunuli ve schopnosti rozpoznání vzorců

Dívky zase v kreativitě a týmové spolupráci

Chlapci se statisticky významně více (než dívky), posunuli ve schopnosti rozpoznání vzorců. Zatímco dívky zase v kreativitě a týmové spolupráci.

[:en]There is a statistically significant increase in self-evaluation of participants in all competencies of computational thinking after the project day.

After the project day, there was a statistically significant improvement in the competences for the 21st century – creativity, critical thinking, communication and cooperation – the “4C’s”. Critical thinking was strengthened most significantly during the project day.

The boys shifted in their ability to recognize patterns

Girls turn in creativity and teamwork

Boys have statistically significantly more (than girls) shifted in the ability to recognize patterns. While girls turn in the creativity and teamwork.[:]

[:cs]Sběr dat probíhal pomocí jednoduchého inventáře, kde se účastníci sebehodnotili ve třech oblastech na škále 1 – 10. První část byla vyplněna před projektovým dnem (pretest) a druhé po jeho skončení (posttest). Sběr dat probíhal metodou tužka-papír.[:en]Data was collected using a simple inventory, where participants evaluated themselves in three areas on a scale of 1-10. The data were collected by pencil-paper method.[:]


[:cs]Chcete podrobnější informace? Zanechte nám svůj email a my Vás budeme kontaktovat.[:en]Do you want more information? Leave us your email and we will contact you.[:]

[Form id=”1″]