nvias.org

[:cs]Future Factory zná své vítěze[:en]Future Factory competition knows its winners[:]

[:cs]

Výsledky soutěže Future Factory

Soutěž byla zaměřena na přeměnu herního času na čas učení a používání Minecraft pro technologické vzdělávání. Velmi nás potěšila práce všech účastníků.

Věříme, že účastníci využili nejen svých dosavadních znalostí, ale u spousty případů se museli i mnohému naučit a to byl jeden z cílů naší soutěže. Práce v týmu je důležitá, nejen dnes, když jste ještě děti a žáci, ale hlavně do budoucna ve skutečném zaměstnání. Kdo stavěl sám, měl úkol o to těžší, že si ze vším musel sám poradit a mnohdy samotný jedinec nemůže stihnout tolik práce, co dokáže sehraný tým.

Zapojení studentů – nebylo to jen o soutěži samotné

Workshopy

Registrování

Odevzdané videa

160 studentů
(8 workshopů)
4 města

45 studentů
(20 týmů)
5 měst

20 studentů
(8 týmů)
3 měst

Workshopy

Chtěli jsme podpořit a ukázat možnosti využití Minecraft pro technické vzdělávání, proto jsme připravili specializované workshopy. S finanční podporou TIP jsme byli schopni realizovat workshopy v Plzeňském kraji.

Workshopy byly zaměřeny na následující oblasti:

 • orientace pomocí souřadnic ve 3D světě
 • logické obvody pomocí redstone
 • programování pomocí příkazových bloků

Seznam realizovaných workshopů:

 • ZŠ Stankov – 2 workshopy – 40 studentů (4. – 8. stupeň)
 • ZŠ Stod – 1 workshop – 21 studentů (8. stupeň)
 • ZŠ Tachov – 1 workshop – 18 studentů (6. – 9. stupeň)
 • Plzeňské volnočasové kroužky – 3x – 39 studentů (2. – 6. stupeň)
 • workshop na Dětské technické univerzite – 40 studentů (4. – 9. stupeň)

Těchto specializovaných workshopů se zúčastnilo celkem 160 dětí.
Každý student získal vlastní příručku workshopu – Workshop_minecraft – referenční příručku.

Soutěž

Pro soutěž bylo zaregistrováno 20 týmů.

Pouze 8 týmů předložilo finální video (to je důkaz, že stavět továrnu v Minecratfu je jedna věc a vytvoření videa je zcela nová výzva). Odměnou za toto úsilí bylo pro každého originální triko podle vlastního výběru.

Vítězové

Byl to velmi těžký úkol, aby porota vyhodnotila všechny továrny budoucnosti, protože každá továrna má svou jedinečnou hodnotu. Stále se můžete na vlastní oči přesvědčit a podívat se na všechna úžasná videa. Každý, kdo vytvořil a odevzdal video, je pro nás vítězem!

Porota byla složena se zástupců sdružení TIP:

 • Stefan Wasner, Jednatel, ZF Staňkov s.r.o.,
 • Petr KAVALÍŘ Ph.D., MBA, Vice director, New Technologies – Research Centre
 • Vaclava Vachalova, Head of Operational Excellence, Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.

A jeden z našich mentorů:

 • David Žahour

Porota velmi ocenila znalosti účastníků v oblasti počítačů, programování a orientaci ve 3D prostoru. Všichni byli velmi mile překvapeni, jakým způsobem žáci vymysleli technický koncept továren společně s provázaností celkového výrobního procesu a zároveň velmi oceňují pracovitost, píli a odhodlání dotáhnout věc do úplného závěru, což v naší soutěži znamenalo natočit a poslat video, které celou práci uzavřelo! 

 

… and the winners are:

Kategorie do 10-ti let
Factory # 3 – Mass meal production

Kategorie 11 16 let, freestyle a nejlepší video
Factory #5 The Cake Factory

Ještě jednou díky za účast a gratulace k Vašemu úspěchu!

 

 [:en]

Future Factory Competition results

The competition was focused on turning gaming time into learning time and using Minecraft for tech education. We are very pleased with the work of all participants.

We believe that the participants have taken advantage of not only their current knowledge, but in many cases they have had to learn a lot, and that was one of the purpose of the competition. Teamwork is important, not just today when they are still children and pupils, but mainly for the future in real job. Who built by himself has had a harder task to deal with, and often the individual can not get as much work as the team can do

Impact on students It wasn’t just the competition itself

Workshops

Competition registration

Competition submissions

160 students
(8 workshops)
4 cities

45 students
(20 team)
5 cities

20 students
(8 team)
3 cities

Workshops

To promote and introduce Minecraft’s tech education possibilities we’ve realized dedicated workshops. With the support of TIP we ware able to do the workshops in wider the Pilsen’s region.

The workshops were focused on following areas:

 • using coordinates in 3D world
 • logic circuits using redstone
 • programming using command blocks

List of realized workshops:

 • ZS Stankov – 2 workshops – 40 students (4th – 8th grade)
 • ZS Stod – 1 workshop – 21 students (8th grade)
 • ZS Tachov – 1 workshop – 18 students (6th – 9th grade)
 • Pilsen free-time courses – 3x – 39 students (2nd – 6th grade)
 • one workshop UWB Children’s technical university – 40 students (4th – 9th grade)

Altogether 160 children have attended these dedicated workshops.
Every student got it’s own workshop guidelineWorkshop_minecraft reference guide.

Competition

20 teams registered for the competition

Only 8 teams submitted final video (It has shown us that building a factory in Minecratf is one thing and creating a video is completely new challenge). Reward for this effort was original t-shirt for every member of the team.

The Winners

I was very hard task for the jury to evaluate all the Future Factories as each factory has it’s unique value. You can still watch all the amazing videos. Avery one who deliver the final video is a kind of winner for us.

The jury were consist of the representatives from TIP member companies:

 • Stefan Wasner, Company executive, ZF Staňkov s.r.o.,
 • Petr KAVALÍŘ Ph.D., MBA, Vice director, New Technologies – Research Centre
 • Vaclava Vachalova, Head of Operational Excellence, Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.

And one of the nvias mentor:

 • David Žahour

The jury appreciates participants knowledge of computers, programming and orientation in 3D space skills. The jury was very surprised how you can work out the technical concept of the factory together with the interconnection of the overall production process, while appreciating your independence and working to complete the project, which in our competition meant to shoot and send a video that closed the work!

 

… and the winners are:

Category up to 10 years
Factory # 3 – Mass meal production

Category 11 16 years, freestyle and best video
Factory #5 The Cake Factory

Once again, thank you very much and congratulations on your success!

 

 [:]