nvias.org

[:cs]Výuka podnikavosti společnými silami[:en]Entrepreneurship education by joint forces[:]

[:cs]

Naše firmy propojují Plzeňský kraj, základní školy a společnosti v regionu

Děti baví hra, reálné zážitky a možnost vyzkoušet si věci prakticky. Projektový den Naše firmy všechny tyto zážitky spojuje a společně se zástupci reálných společností žáky směřuje ke studiu v oblastech s vysokou přidanou hodnotou jako je věda, výzkum, marketing, …. Zajišťuje rozvoj podnikatelských kompetencí společně s kreativitou a iniciativou, komunikaci a týmovou spolupráci.

Rozšíření projektu v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj v rámci programu rozvoje odborného vzdělávání podpořil realizaci Našich firem na vybraných základních školách v kraji. Zapojeni byli žáci z Klatov ZŠ Plánická ul., ZŠ Čapkova ul. a Masarykova ZŠ. Z Domažlic ZŠ Komenského ul., ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška a dále potom ZŠ Staňkov, ZŠ Bor, a ZŠ Hornická v Tachově.

Zapojení místních společností

Ještě více rozšířit a podpořit projektové dny pomohly společnosti ze sdružení Technological Initiative PilsenZF Staňkov, Grammer CZ Tachov a Technické pružiny SCHERDEL Bor.

Podpora projektových dní ze strany společností je klíčová, jak z pohledu financování, tak z přenosu know-how. Je důležité, že společnosti v rámci své společenské odpovědnosti si uvědomují přínos podpory projektových dní ve svém regionu.

„V dnešní době si nikdo nedokáže přesně představit, co nás v budoucnosti čeká. Zákazníci firmy Grammer CZ spoléhají na kreativní a inovativní řešení, které společnost vytváří. Právě proto podporujeme projektové dny Naše firmy, které rozvíjí dovednosti pro 21. století, jako je kreativita, kritické a informatické myšlení, komunikace a týmová spolupráce,” odpovídá Martin Kuržeja, HR manager společnosti Grammer CZ na otázku, proč projektové dny Naše firmy podporují.

Ukázkou přenosu know-how z firemního prostředí do škol je vzorový Value proposition canvas od firmy ZF Staňkov. Pomocí tohoto vzoru žáci snáze pochopí práci s touto šablonou a sami dokáží lépe navrhnout vlastní unikátní hodnotu pro svoje zákazníky.

Příležitost pro žáky

Naše firmy přinášejí projektovou výuku do škol, což znamená praktické aplikování a učení se nových dovedností a znalostí z různých oborů. Hlavním cílem je motivovat žáky k rozvoji jejich talentu. Každý si najde ve firmě aktivity, které ho baví a ve kterých vynikne.

„V našem regionu je hodně důležité dětem ukázat cestu a možnosti dalšího vzdělání v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Proto je projektový den, který ve spolupráci s lokálními společnostmi umožňuje dětem si prakticky vyzkoušet chod firmy, skvělou příležitostí, jak získat spoustu nových zkušeností. Velice oceňujeme podporu společnosti Technické pružiny SCHERDEL, která umožnila rozšíření i pro ostatní žáky,” říká Mgr. Daniel Koblen, ředitel ZŠ Bor.

„Byla to zábava. Skládali jsme robota, chodili jsme si pro kartičky se zadáním a roboty jsme programovali. Prostě jsme si tvořili svoji vlastní firmu. Vymýšleli jsme si svoje logo, název, jak to bude probíhat atd.,“ komentuje jedna žačka ze základní školy Bor. Další žáci doplňují: „Je to hodně zábavy, poznávat nové věci a spolupracovat s ostatními ve skupině. ”, „… a spoustě z nás to může pomoci rozhodnout se, co chceme dál studovat.”, „Uvědomíte si, jestli by Vás bavilo, dělat ve firmě, popřípadě co byste chtěli v té firmě dělat,” shodují se žáci.

Od žáků ze Základní školy Bor jsou k dispozici i odpovědi na další otázky. Například, jaká část projektového dne je nejvíce zaujala. Zajímavé je srovnání s odpověďmi od plzeňských žáků, které nejvíce zaujala samotná investiční hra, zaměřená na pochopení tvorby přidané hodnoty firem. Pro žáky základní školy Bor bylo stejně zajímavé programování robota a tvorba vlastního marketingu. Vnímáme to jako velmi pozitivní chuť, učit se novým věcem a také radost z výsledků, protože právě certifikace programů a tvorba marketingu je v budování firmy hodně vidět.

Plány na rozvoj

„Projektový den jsme ve spolupráci s organizací nvias vymysleli proto, abychom děti motivovali k podnikavosti a ke studiu technických oborů. Jsme rádi, že organizace nvias rozšiřuje tento úžasný projekt za hranice města,” říká Ing. Anna Čudáková, projektová manažerka zodpovědná za podporu podnikání v SITMP. Projektové dny Naše firmy plánuje nezisková organizace nvias.org dále v regionu rozšiřovat. V případě Vašeho zájmu o zapojení se do podpory, je neváhejte kontaktovat.

[:en]

Our companies connect Pilsen region, elementary schools and companies in the region

Children enjoy playing, real experiences and the opportunity to try things practically. Project day Our Company “Naše firmy”  connects all these experiences and, together with representatives of real companies, aims at studying in areas with high added value such as science, research, marketing…. It ensures the development of business competencies together with creativity and initiative, communication and teamwork.

Project extension in the Pilsen Region

As a part of its vocational training program, the Pilsen Region supported the realization of our companies at selected primary schools in the region. Pupils from Klatovy ZŠ Plánická ul., ZŠ Čapkova street and Masarykova ZŠ were involved. From Domažlice Elementary School Komenského ul., Primary school and kindergarten Msgre. B. Stašek and then the elementary school Staňkov, ZŠ Bor, and ZŠ Hornická in Tachov.

Involvement of local companies

Companies from association Technological Initiative PilsenZF Staňkov, Grammer CZ Tachov a Technické pružiny SCHERDEL Bor have helped to expand and support project days even more.

The company’s support for project days is crucial, both in terms of funding and know-how transfer. It is important that companies in their social responsibility realize the benefits of supporting project days in their region.

“Today, no one can imagine exactly what to expect in the future. Grammer CZ customers rely on the creative and innovative solutions that the company creates. That is why we support project days Our companies, which develop skills for the 21st century, such as creativity, critical and informative thinking, communication and teamwork, ”says Martin Kuržeja, HR manager of Grammer CZ on the question of why our companies support project days.

An example of transferring know-how from the corporate environment to schools is the exemplary Value Proposition Canvas from ZF Staňkov. Using this pattern, pupils can more easily understand the work with this template and can better design their own unique value for their customers.

Opportunity for pupils

Our companies bring project learning to schools, which means practical application and learning of new skills and knowledge from different disciplines. The main goal is to motivate pupils to develop their talents. Everyone will find activities in the company that they enjoy and in which they stand out.

“In our region, it is very important to show children the way and opportunities for further education in fields with high added value. That is why the project day is a great opportunity for pupils to gain a lot of new experience. The cooperation with local companies allows children to practice real jobs . We very much appreciate the support from Technické pružiny SCHERDEL company, which has supported the project,” says Mgr. Daniel Koblen, Director of Elementary School Bor.

“It was fun. We used to build a robot, we used to go for cards with assignment and we programmed the robots. We just made our own business. We made up our logo, the name, how it would go, etc., ” commented one of the pupil from the elementary school Bor. Other pupils add: “It’s a lot of fun, getting to know new things and working with others in the group.”, “… and it can help you to decide what you would like to study next. “,” You realize if you would like to work for the company, or what you would like to do.” the pupils agree.

Answers to other questions are also available from Bor’s Elementary School pupils. For example, what part of the project day is most interesting. Interesting is the comparison with the answers from Pilsen pupils, which was most interested in the investment game itself (the game is focused on understanding and creation of value added companies). For pupils from Bor, the programming of the robot and the creation of their own marketing was just as interesting as the game. We perceive it as a very positive taste, learning new things and also the joy of results, because it is the certification of programs and the creation of marketing that is much visible in building a company.

Plans for development

“We designed the project day in cooperation with nvias in order to motivate children to do business and to study technical fields. We are pleased that nvias is expanding this amazing project beyond the city borders,” says Ing. Anna Čudáková, project manager responsible for support of entrepreneurship in SITMP. nvias.org is planning to expand project days Our companies in the region. If you are interested to join, do not hesitate to contact them.

[:]