nvias.org

[:cs]AI Discovery International[:en]AI Discovery International[:]

[:cs]V čtvrtek 11. Června se uskutečnil vůbec první mezinárodní AI workshop – AI Discovery online international. Týmy středoškoláků z Polska, Německa a České republiky se sešli na platformě Discord, aby se seznámili s umělou inteligencí a vyzkoušeli si některé její aplikace v praxi.

Každý v týmu měl přidělenou svou roli, tak jako v reálné firmě, a společně pracovali na vytvoření Startupu, který používá umělou inteligenci ve svých produktech.  

Studenti během závěrečných prezentací přišli s třemi zajímavými startupy.

Mushroom AI – Is it edible? 

Český tým se inspiroval populární českou kratochvílí a vytvořil aplikaci na rozpoznávání jedovatých hub. Stačí do aplikace poslat fotku a umělá inteligence díky vision recognition pozná, zdali je houba jedlá. Tým myslel i na případy, kdy fotka není dostupná, dojde-li k tomuto případu, chatbot se zeptá na co nejpřesnější popis houby a vyhodnotí jedovatost či nejedovatost.

AI Discovery International – final pitch – Czech team

Self-interacting cash box

Tým z německa přišel s nápadem chatbota pro bezkontaktní platbu, který sice automatizuje celý proces, ale zároveň zanechává alespoň do jisté míry lidskost. Zákazník totiž komunikuje s chatbotem jako by to byl lidský prodavač. Díky tomuto řešení sice zaniká pracovní pozice regulérního prodavače, ale otevírají se další možnosti například v oblasti údržby či vývoje.

AI Discovery International – final pitch – German team

Looking for missing people

Vítězný polský tým se zaměřil na aplikaci, která pomáhá najít zmizelé lidi. Použili chatbota a technologii rozpoznávání obrazu. Díky této aplikaci stačí poskytnout obrázek člověka, který zmizel a umělá inteligence potvrdí, jestli je to on či nikoliv. Také je možné napsat další upřesňující údaje chatbotovi, který je dále analyzuje. Toto řešení by mohlo výrazně pomoci při hledání zmizelých lidí.

Za tým mentorů nvias musíme říct, že jsme si workshop velmi užili. Vést ho v anglickém jazyce je zajímavá challenge jak pro účastníky tak pro mentory. Velmi mile nás překvapil i feedback účastníků, který byl velmi pozitivní. Více jak polovina studentů potvrdila, že se bude svým projektem i umělou inteligencí dále zabývat.

AI Discovery International – final pitch – Poland team

Amazing experience. Really fun way to spend time in a productive way. Learned something new and got truly interested in the topic. I definitely will read more on AI.

Z feedbacku účastníků

Motivace studentů k dalšímu studiu?

Více než 90% účastníků chce dále prozkoumat oblast AI. Z této mezinárodní akce se více studentů chce zaměřit na obchodní potenciál AI. Odpovídá oboru, který studují. Studenti technických oborů se chtějí zaměřit na samotnou technologii AI a studenti obecných gymnázií se zajímají o obchodní potenciál.

[:]

[:en]The very first international AI workshop – AI Discovery online international took place on Thursday June 11. Teams made out of highschoolers from Poland, Germany and Czech Republic met up on Discord – an online communication platform – to learn something about artificial intelligence and its applications in the real world.

Every member of the team was assigned a specific role – just as in a real company – and together they worked on creating a startup which uses artificial intelligence within its products. Students presented three very interesting and innovative startup ideas during the workshop.

Mushroom AI – Is it edible? 

Team from the Czech Republic was inspired by a popular czech hobby – collecting mushrooms – and came up with an app that is able to determine if a certain mushroom is poisonous. Users can just send a picture of the mushroom to the app and thanks to the vision recognition the artificial intelligence will recognize the particular type of mushroom and state its edibility. The team realizes that sometimes there is no picture available, if that is the case a chatbot will ask for a detailed description of the mushroom and determine whether it is edible or not.

AI Discovery International – final pitch – Czech team

Self-interacting cash box

The german team focused on chatbot for contactless payment, it will automatise the whole payment process, however, it will still communicate with the customer as a real cashier.

This solution will replace regular cashiers, but it will also provide more working opportunities for example for repair services or in development.

AI Discovery International – final pitch – German team

Looking for missing people

The winning team from Poland invented an app that helps to find missing people. They used a chatbot and a vision recognition technology. Thanks to this app you just need to provide a picture of a person and the artificial intelligence will determine whether this person indeed is on the missing-people list. It is also possible to tell any further information to the chatbot and it will further analyze it. This solution could be a huge help when looking for missing people.

AI Discovery International – final pitch – Poland team

We, the mentors from nvias, have to say that the worksop exceeded our expectations and we enjoyed it very much. The english language was an interesting challenge for both us and the participants. The feedback was also very positive and we were happy to learn that more than half of the students want to continue in their projects and learn more about artificial intelligence.

Amazing experience. Really fun way to spend time in a productive way. Learned something new and got truly interested in the topic. I definitely will read more on AI.

Participant’s feedback

How does in motivate students for further studies?

Over 90% of participants want to further investigate the AI field. From this International event more students want to focus on the business potential. It corresponds of the field of studies. Students from technical fields want to focus on the AI technology itself and the students of general grammars schools are interested in business potential.

[:]