nvias.org

[:cs]nvias.org spojuje síly s Bridge Academy[:en]nvias.org joins forces with Bridge Academy[:]

29 ledna, 2021
Aktuality
, , ,
0

[:cs]

Za čtyři roky naší činnosti jsme si ověřili, jak využít potenciál Minecraftu pro vzdělávání v oblasti rozvoje kreativity a technických dovedností, ale také v rozvoji kompetencí pro 21. století jako je  týmová spolupráce a komunikační dovednosti. Nyní spojujeme síly s Bridge Academy, tak abychom naše kroužky, kempy a workshopy nabízeli  v první fázi plošně pro celou republiku a v dalších fázích do celé Evropy.

Virtuální kroužky

Vzhledem k aktuální pandemické situaci jsme primárně zaměřili naše síly na vytvoření a standardizaci virtuálních kroužků v Minecraftu. Ověřením v prvním pololetí se nám ukazuje, že jsme opravdu velmi efektivně schopni děti posouvat vpřed. Druhé pololetí již nabízíme standardní kroužek “Virtuální programování v Minecraftu”, kde s dětmi budeme společně pracovat na dlouhodobém projektu vývoje miniher, případně dalších projektech zaměřených na budoucnost našich měst, či chytrého farmaření.

Letní příměstské kempy

Další naši prioritou je nabídka letních příměstských kempů s využitím Minecraftu. Jak nvias, tak Bridge Academy má několikaleté zkušenosti s těmito letními kempy konanými v Plzni, v Mostě  a v Praze. Nyní budeme kempy nabízet a realizovat v 16 městech po celé republice. Opět budeme realizovat celotýdenní projekty zpracovávající témata budoucnosti.

Minecraft kroužek i na Vaší škole

Od září bychom chtěli opět rozjet volnočasové kroužky prezenčně přímo na základních školách. Proto je pro nás klíčový i rozvoj spolupráce s jednotlivými školami, kterým nabízíme úzkou spolupráci v oblasti digitálních dovedností právě využitím Minecraftu.

Rozvoj sítě mentorů

Pro tento rozvoj budeme intenzivně rozvíjet i naši mentorskou síť, tak abychom byli schopni pokrýt potřeby v rámci celé republiky. Pro mentory máme připravené vzdělávací programy, které jsou zaměřeny nejen na rozvoj technických dovedností, ale i komunikační dovednosti a práce s dětmi. Hledáme jak zkušení mentory, tak i nadále budeme vychovávat nové z řad nadějných středoškoláků a vysokoškoláků.

Minecraft, a co dál?

Minecraftem v nové Bridge Academy pouze začínáme. Již nyní připravujeme vzdělávací programy v oblasti programování s nejnovějšími technologiemi. Pracujeme na standardizaci nvias kroužku “Program pro tvůrce AI softwaru”, tak abychom ho mohli nabídnout nadaným dětem v celé České republice. Proto neváhejte a zaregistrujte si newsletter Bridge Academy a nvias, ať vám neunikne žádná příležitost pro rozvoj vašich dětí a pro zajištěni jejich nejlepší budoucnosti. 

Těšíme se na vás.

nvias.org a Vaše nová Bridge Academy

[:en]

In the four years of our activities, we have verified how to use the potential of Minecraft for education especially in the area of creativity development and technical skills, but also in the development of other competences for the 21st century such as teamwork and communication skills.

We are now joining forces with the Bridge Academy so that we can offer our clubs, camps and workshops in the first phase on a nationwide basis and in subsequent phases throughout Europe.

Virtual after-school classes

Due to the current pandemic situation, we have primarily focused our efforts on creating and standardizing virtual classes in Minecraft. Verification in the first half of the school year shows us that we are really able to move children forward very effectively. In the second half of the year, we are already offering the standard classes „Virtual programming in Minecraft“, where we will work together with children on a long-term projects to develop minigames, or other projects focused on the future of our cities or smart farming.

Summer suburban camps

Next priority is to offer the summer suburban Minecraft camps. We can say that both nvias and Bridge Academy have several years of experience with these summer camps held in Pilsen, Most and Prague. We will now offer the camps in 16 cities throughout the country. Once again, we will implement week-long projects addressing future topics.

Minecraft after-school classes at your school

From September, we would like to start the lectures in person again at primary schools. That is why the development of cooperation with individual schools is crucial for us, to which we offer close cooperation in the field of digital skills through the use of Minecraft.

Mentors network development

We will intensively develop our mentoring network so that we are able to cover the needs of the entire republic. We have prepared educational programs for mentors, which are focused not only on the development of technical skills, but also communication skills and work with children. We are looking for both experienced mentors and we will continue to educate new people from high school and university students too.

Minecraft, and what’s next?

Minecraft is just a beginning in the new Bridge Academy. We are already preparing educational programs in the field of programming and latest technologies. We are working on the standardization of the nvias classes „Program for AI creators“ so that we can offer it to talented kids all over the Czech Republic. Don’t hesitate and sign up for the Bridge Academy and nvias.org newsletter so you don’t miss any opportunity for your children to ensure their best future.

We look forward to you.

nvias.org and new Bridge Academy

[:]

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts