nvias.org

[:cs]Stavíme plzeňský tým pro závod vodíkových autíček[:en]We are putting together pilsen’s team for hydrogen car race[:]

[:cs]

Stavíme plzeňský tým pro Hydrogen Horizon Automotive Challenge – H2AC

Vodíkové technologie budou měnit svět. Přinášení odpovědi na čistou mobilitu, řešení klimatických změn a na transformaci energetické infrastruktury. Podle vize světové vodíkové rady bude v roce 2050 využívat vodík 400 milionů aut, 15 až 20 milionů nákladních automobilů a okolo 5-ti milionů autobusů (zdoj Hydrogen Counsil) .

Protože i my v nvias.org vidíme ve vodíku budoucnost, zapojili jsme se do projektu Hydrogen Automotive challenge – H2AC, což je vzdělávací program zakončení vytrvalostním závodem vodíkových autíček. Správa Informačních technologií města Plzně sponzoruje plzeňský tým, který bude složen ze studentů plzeňských středních škol a gymnázií.

Palivový článek – srdce auta na vodík

Auto na vodík je ve své podstatě standardní elektromobil (EV), kde primární zdroj není baterie (BEV), ale palivový článek (FCEV). Palivový článek (Fuel Cell) generuje elektřinu sloučením vodíku a kyslíku. Odpadem tohoto procesu je čistá voda a teplo.

Vzdělávací program H2AC je složen ze tří fází:

 • Pochopení obnovitelných zdrojů a vodíkových technologií s využitím Energy boxu
 • Sestavení, testování, vylepšení a optimalizace soutěžního modelu vodíkového autíčka
 • Vytrvalostní 6 hodinový závod

Harmonogram H2AC programu

Program se realizuje převážně jako volnočasová aktivita.

Prosinec 2018 – leden 2019 – sestavení týmů
Leden – pokusy – Energy box – workshopy na domovské škole + na vybrané ZŠ
Únor – duben – H2 car – stavíme “GARÁŽi sitmp” a nvias. org prostorech
Duben – květen – H2AC – Czech – závod
Červen WORLD FINAL H2AC

Plzeňský H2AC tým

Stavíme dva týmy:
 – soutěžní tým – počet členů 6 + 4 
– nesoutěžní B-Tým – práce se stávajícím experimentem nvias.org s 20 W palivovým článkem

Pro plzeňský tým hledáme

 • strojaře
 • mechaniky
 • mechatroniky
 • elektro specialisty
 • piloty RC modelů
 • designéry

Spoj zábavu s užitečnou prací
Zajistíme možnost uplatnění práce jako SOČ, v technické olympiádě, odborné práce, dlouhodobé maturity, …

Máš zájem se zapojit?

Napiš nebo natoč selfie video
→ Proč bys chtěl být členem týmu?
→ Jaké můžeš nabídnout dovednosti?

[Form id=”20″]

Uzávěrka přihlášek to týmu je 16. 12. 2018

Neboj se – stačí se zeptat 🙂
pavel.koenig@nvias.org

 

 [:en]

We are putting together pilsen’s team for Hydrogen Horizon Automotive Challenge – H2AC

Hydrogen technology will change the world. Responding to clean mobility, addressing climate change and transforming energy infrastructure. According to the vision of Hydrogen Counsil the hydrogen will be  powering more than 400 million cars, 15 to 20 million trucks, and around 5 million buses in 2050 (source Hydrogen Counsil).

Because nvias.org see the future in the hydrogen tehc, we’ve joined the Hydrogen Automotive Challenge (H2AC), an educational program ending with the endurance race of hydrogen cars. The Information Technology Administration of the City of Pilsen sponsors the Pilsen team, which will be composed of students from Pilsen secondary and grammar schools.

Fuel cell – the heart of the hydrogen car

The hydrogen car is basically a standard electric car or vehicle (EV) where the primary source is not a battery (BEV) but the fuel cell (FCEV). The Fuel Cell generates electricity by combining hydrogen and oxygen. The waste of this process is pure water and heat.

The H2AC training program consists of three phases:

 • Understanding renewable energy and hydrogen technology using Energy Box
 • Compilation, testing, upgrading and optimization of the competition car model
 • Endurance 6-hours race

The H2AC timeline

The program is mainly implemented as a leisure activity.

December 2018 – January 2019 – Team building
January – experiments – Energy box – workshops at “home” anx selected elementary schools
February – April – H2 car – build “GARÁŽi sitmp” and nvias. org spaces
April – May – H2AC – Czech – race
June WORLD FINAL H2AC

Pilsen’s H2AC team

We build two teams:
– competition team – number of team members 6 + 4
– non-competitive B-Team – work with current nvias.org experiment with 20 W fuel cell

We are looking for a Pilsen team

 • engineers
 • mechanics
 • mechatronics
 • electro specialists
 • piles of RC models
 • designers

Combine fun with useful work
We will secure the opportunity to use the work as a SOČ, in a Technical Olympiad, professional work, long-term matur …

Are you interested in getting involved?

Write or shoot a selfie video
→ Why would you want to be a team member?
→ What can you offer skills?

[Form id = “20”]

Deadline for entries to this team is 16. 12. 2018

Do not worry – just ask 🙂
pavel.koenig@nvias.org

 [:]